2014 – 2015 වසර

2014 – 2015 වසරේ වැඩසටහන් – චායාරුප බලන්න
32 2015 ජුනි 12 පිරිත් කට පාඩම් දීම – සහතික ප්‍රධානය
31 2015 ජුනි 12 කොන්සල් ජෙනරාල් තුමාට සමුදීම
30 2015 ජුනි 05 පොසොන් සිල් පිංකම
29 2015 මැයි 15 දහම් පාසලේ සිසුන් පිරිත් පාඩම් දීම
28 2015 මැයි 08 වෙසක් සිල් පිංකම 2015 – සිසුන්
27 2015 මැයි 08 වෙසක් සිල් පිංකම 2015 – සිසුන් – ධර්ම දේශනය -Video
26 2015 මැයි 08 වෙසක් සිල් පිංකම 2015 – වැඩිහිටි
25 2015 මැයි 08 වෙසක් සිල් පිංකම 2015 – වැඩිහිටි – ධර්ම දේශනය – Vedio
24 2015 මැයි 01 වෙසක් උත්සවය 2015 – ඇමිණුම 3:
23 2015 මැයි 01 වෙසක් උත්සවය 2015 – ඇමිණුම 2:
22 2015 මැයි 01 වෙසක් උත්සවය 2015 – ඇමිණුම 1:
21 2015 අප්‍රේල් 2014-2015 වසරේ කණ්ඩායම් චායාරුප – Utube
20 2015 අප්‍රේල් 2014-2015 වසරේ කණ්ඩායම් චායාරුප – PPT
19 2015 අප්‍රේල් 17 13 වන සංවත්සර උළෙල සහ සහතික ප්‍රධානය
18 2015 අප්‍රේල් 10 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2015 – කෙටි Video පටය
17 2015 අප්‍රේල් 10 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013 ඇමිණුම P3
16 2015 අප්‍රේල් 10 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013 ඇමිණුම P2
15 2015 අප්‍රේල් 10 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013 ඇමිණුම P1
14 2015 පෙබ 07 නිදහස් උත්සවය 2015 ඇමිණුම 4
13 2015 පෙබ 07 නිදහස් උත්සවය 2015 ඇමිණුම 3
12 2015 පෙබ 07 නිදහස් උත්සවය 2015 ඇමිණුම 2
11 2015 පෙබ 07 නිදහස් උත්සවය 2015 ඇමිණුම 1
10 2015 ජන 24 ලස්සනට අත් අකුරු ලියන ලද දරුවන්ගේ නම් බලන්න
09 2015 ජන 24 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2014 – හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද සිසුන්ගේ නම්
08 2015 ජන 24 චිත්‍ර තරඟය 2014 – හොඳම චිත්‍ර බලන්න
07 2015 ජන 24 චිත්‍ර තරඟය 2014 – චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ගත් චායරුප බලන්න
06 2015 ජන 01 පිරිත් පිංකම අවසානයේ හීල සහ දහවල් දානය පිරිනැමීම
05 2014 දෙසැ 31 වාර්ෂික පිරිත් පිංකම 2014
04 2014 ඔක් 24 වාර්ෂික ගුරු දෙගුරු මහා සභා රැස්වීම
03 2014 ඔක් 10 තමරා නැන්දා දහම් පාසලෙන් සමු ගැනීම
02 2014 සැප් 19 නිලාර් ඒ කාසිම් මහතා දහම් පාසලේ
01 2014 අප්‍රේල් ඩුබායි දහම් පාසල මෙතෙක් ආ ගමන -Video පටය