2001 – 2009 වර්ෂ

2001 – 2009 වර්ෂ වල වැඩසටහන් – චායාරුප බලන්න
2009
01 06-02-2009 නිදහස් උත්සවය 2009 –  (පලමුවන කොටස)
02 06-02-2009 නිදහස් උත්සවය 2009 –   (දෙවන කොටස)
03 13-03-2009 සිගිති දස්කම් තරගය 2009 ( පලමුවන කොටස)
04 13-03-2009 සිගිති දස්කම් තරගය 2009 (දෙවන කොටස)
05 13-03-2009 සිගිති දස්කම් තරගය 2009- ජයග්‍රාහී නම්
06 03.04.2009 අත් අකුරු තරගය-2009
07 11-04-2009 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2009
08 24-04-2009 දහම් පාසලේ 8 වන සංවත්සරය සැමරීම
09 01-05-2009 වෙසක් උත්සවය 2009
10 09-05-2009 සිසු දරු දැරියන් ගේ ශීල පින්කම
11 14-05-2009 වෙසක් ශීල පින්කම
12 24-05-2009 චිත්‍ර තරගය 2009
13 05-06-2009 පොසොන් පිංකම 2009
14 07-06-2009 රණවිරු දිනය සැමරීම 2009
15 01-07-2009 තානාපති ‍ගරැ ජනක බන්ඩාර මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය
16 2009 ගුරු දෙගුරු රැස්වීම – 2009
17 2009 පුජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි දහම් පාසලේ
18 2009 හේමන්ත පියසේන ගුරු පියාණන්ට සමුදීම
19 2009 ගරු යක්කඩුවේ රාහුල හිමි දහම් පාසලේ
20 04-09-2009 ගරු කිහිඹියේ විජිත හිමිගේ ධර්ම දේශනය
21 18-04-2009 අත් අකුරු තරගය-2009 – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය
2008
01 08-02-2008 නිදහස් උත්සවය 2008
02 01-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය –  ( පලමුවන කොටස)
03 01-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය – (දෙවන කොටස)
04 01-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය – (තෙවන කොටස)
05 22-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2008 – ජයග්‍රාහී චිත්‍ර වයස් කාණ්ඩය 4 – 7
06 22-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2008 – ජයග්‍රාහී චිත්‍ර වයස් කාණ්ඩය 7 – 11
07 22-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2008 – ජයග්‍රාහී චිත්‍ර වයස් කාණ්ඩය 11 – 16
08 22-02-2008 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2008 – ත්‍යාග ප්‍රධානය
09 29-02-2008 රසික තරංග මාමාගේ සමුගැනීම
10 29-02-2008 පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ සිසු හමුව
11 29-02-2008 පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ සිසු හමුව – (දෙවන කොටස)
12 11-04-2008 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2008
13 25-04-2008 දහම් පාසලේ 7 වන සංවත්සරය සැමරීම – (පලමුවන කොටස)
14 25-04-2008 දහම් පාසලේ 7 වන සංවත්සරය සැමරීම – (දෙවන කොටස)
15 25-04-2008 දහම් පාසලේ 7 වන සංවත්සරය සැමරීම – (තෙවන කොටස)
16 09-05-2008 වෙසක් උත්සවය 2008
17 17-05-2008 අත් අකුරු තරගය – 2008
18 20-05-2008 තානාපති ‍ගරැ එච්. ඊ. මොහොමඩ් නබාවි මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය
19 07-06-2008 රණවිරු දිනය සැමරීම 2008
20 18-07-2008 පූජ්‍ය අෂින් වයාමා බුරුම ස්වාමින් වහන්සේ දහම් පාසලට වැඩම කිරීම
21 19-07-2008 පූජ්‍ය රත්නපාල ස්වාමීන් වහන්සේ දහම් පාසලට වැඩම කිරීම
22 09-10-2008 සුදානි නැන්දා ඩුබායි ෙද්ශයෙන් සමුගැනීම
23 09-10-2008 නව තානාපති ගරැ ජනක බන්ඩාර මහතා පිලිගැනීම
24 10-10-2008 ඩුබායි ලම්සි ප්ලාසාහි පැවති ශ්‍රී ලංකා සැනකෙලිය
25 02.12.2008 ඩුබායි හි UAE ජතික දින උත්සවය 2008 හි සිසු දරු දැරියන් ගේ පෙරහර
2007
01 15-01-2007 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2007 – ජයග්‍රාහී චිත්‍ර
02 15-01-2007 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2007 – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය
03 26-01-2007 ඩුබායි හි ග්ලෝබල් විලේජ් හි සිසු දරු දැරියන් ගේ පෙරහර
04 02-02-2007 නිදහස් උත්සවය 2007
05 23-02-2007 කොන්සෝල් ජෙනරාල් පී. ඩී ප්‍රනාන්දු මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය
06 13-04-2007 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2007 (පලමු කොටස)
07 13-04-2007 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2007 (දෙවන කොටස)
08 20-04-2007 දහම් පාසලේ ඉදිරි කටයුතු වලට ආධාර පිණිස පැවැත්වු රෝමය ගිනි ගනී නාට්‍යය
09 11-05-2007 වෙසක් උත්සවය 2007
10 09-06-2007 පොසොන් පිංකම
11 16-11-2007 මාමයි බෑනයි සිසු හමුව
12 23-11-2007 වසරාවසාන ශීල පින්කම
13 31-12-2007 කමිටු සාමාජික ශීරෝමා සපුතන්ත්‍රී නැන්දාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය
14 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007
15 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007 – පද්‍ය ගායනා, ගායනා තරගය – (ත්‍යාග ප්‍රධානය)
16 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007 – නැටුම් , වාදන තරගය – (ත්‍යාග ප්‍රධානය)
17 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007 – හෙළ අදුම් තරගය
18 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007 – නැටුම් , වාදන කතික තරගය – (ත්‍යාග ප්‍රධානය)
19 2007 සිගිති දස්කම් තරගය 2007 – පද්‍ය, ගායනා හෙළ අදුම් තරගය – (ත්‍යාග ප්‍රධානය)
20 2007 අත් අකුරු තරගය-2007 – ත්‍යාග ප්‍රධානය
21 21-12-2007 පූජ්‍ය නිකලස් තන්නොසාරෝ ස්වාමීන් වහන්සේ දහස් පාසලට වැඩම කිරීම
22 28-12-2007 නාලක ෙහ්වාමද්දුම මහතාගේ ඉදිරිපත් කිරීම
2006
01 03-02-2006 නිදහස් උත්සවය 2006 දහම් පාසලේදී
02 03-02-2006 නිදහස් උත්සවය 2006 සහ පින්කම දහම් පාසලේදී
03 10-02-2006 ලතා වල්පොල, මර්වින්, ටී. එම්. ජයරත්න සහශ්‍රී නිමල් සිසු හමුව – (පලමු කොටස)
04 10-02-2006 ලතා වල්පොල, මර්වින්, ටී. එම්. ජයරත්න සහශ්‍රී නිමල් සිසු හමුව – (දෙවන කොටස)
05 17-02-2006 නිදහස් උත්සවය 2006
06 23-03-2006 සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය    –  ( පලමුවන කොටස)
07 23-03-2006 සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය    –   (දෙවන කොටස)
08 14-04-2006 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2006
09 14-04-2006 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2006
10 05-05-2006 වෙසක් උත්සවය 2006
11 05-05-2006 පූජ්‍ය අමිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ දහම් පාසලට වැඩම කිරීම
12 11-06-2006 රණවිරු දිනය සැමරීම සදහා පහන් පූජාව
13 26-12-2006 සුනාමි ව්‍යවසනයෙන් අවතැන් වූවන් සියහිකරීමේ පින්කම
14 08-07-2006 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2006
15 08-07-2006 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2006   – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය
16 08-07-2006 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2006 – ජයග්‍රාහී චිත්‍ර
17 17-11- 2006 සිගිති දස්කම් තරගය 2006
18 17-11- 2006 සිගිති දස්කම් තරගය 2006 – හෙළ අදුම් තරගය –  (පලමු කොටස)
19 17-11- 2006 සිගිති දස්කම් තරගය 2006 – හෙළ අදුම් තරගය – (දෙවන කොටස)
20 17-11- 2006 සිගිති දස්කම් තරගය 2006 නැටුම්
21 2006 අධ්‍යාපන චාරිකාව 2006
22 2006 පිරිත් පිංකම 2006
2005
01 04-03-2005 අධ්‍යාපන චාරිකාව
02 08-04-2005 සිංහල අලුත් අවුරුදු සිගිති සල්පිල 2005
03 13-05-2005 වෙසක් උත්සවය 2005
04 17-05-2005 පූජ්‍ය හන්තානේ ධම්මගවේෂී ස්වාමින් වහන්සේ දහම් පාසලට වැඩම කිරීම
05 08-08-2005 සතිශ්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ මහතා දහම්  පාසලට පැමිණීම.
06 11-10-2005 දහම් පාසලේ සිසුන් ලංකාවට නියන් ආධාර සැපයීම
07 14-10-2005 ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථා නායන වි. ජ. මු. ලොකුබන්ඩාර මැති තුමා දහම්  පාසලට පැමිණීම.
08 23-10-2005 පාකිස්තානයේ ගංවතුර ව්‍යසනයට දහම් පාසලේ ආධාර සැපයීම
09 11-11-2005 සිගිති දස්කම් තරගය 2005 – ( පලමුවන කොටස)
10 11-11-2005 සිගිති දස්කම් තරගය 2005 – (දෙවන කොටස)
11 11-11-2005 සිගිති දස්කම් තරගය 2005 – (තෙවන කොටස)
12 22-12-2005 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2005
13 23-12-2005 දහම් පාසලේ නත්තල් උත්සවය
2004
01 01-01-2004 අටවිසි බුද්ධ පූජාව –   ( පලමුවන කොටස)
02 01-01-2004 අටවිසි බුද්ධ පූජාව –   දෙවන කොටස
03 02-01-2004 කොන්සෝල් ජෙනරාල් බන්දුල සොමසිරි මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය –   ( පලමුවන කොටස)
04 02-01-2004 කොන්සෝල් ජෙනරාල් බන්දුල සොමසිරි මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය –   දෙවන කොටස
05 23-01-2004 පූජ්‍ය කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ දහස් පාසලට වැඩම කිරීම
06 04-02-2004 නිදහස් උත්සවය 2004
07 20-02-2004 නව කොන්සෝල් ජෙනරාල් පී. ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා පිලිගැනීම
08 26-02-2004 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2004 – (ජයග්‍රාහී චිත්‍ර )
09 19-03-2004 සුනිල් ආර්. ගමගේ මහතාගේ දේශනය
10 21-04-2004 ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ දේශනය
11 13-04-2004 අවුරැදු උත්සවය 2004
12 16-04-2004 සිගිති දස්කම් තරගය 2004
13 30-04-2004  වෙසක් උත්සවය 2004  –   ( පලමුවන කොටස)
14 30-04-2004 වෙසක් උත්සවය 2004  –   දෙවන කොටස
2003
01 03-01-2003 නව පාසල් ගොඩනැගිල්ල සදහා මුල් ගල තැබීම
02 04-02-2003 නිදහස් උත්සවය 2003
03 07-02-2003 නව පාසල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම
04 28-02-2003 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2003
05 06-03-2003 සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය
06 18-04-2003 අවුරැදු උත්සවය 2003
07 09-05-2003 වෙසක් උත්සවය 2003
08 09-05-2003 නන්දා මාලනි, සුනිල් එදිරිසිංහ සහ සංගීත වේදීන් සිසුන් හමුව
09 12-09-2003 නව පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීම සහ නව බුදු මැදුර විවෘත කිරීම
10 24-10-2003 නීලා වික්‍රමසිංහ, එඩ්වඩ් ජයකොඩි සහ සංගීත වේදීන් සිසුන් හමුව
10 2003 අබුඩාබි චිත්‍ර තරගය 2003-1
2002
01 04-02-2002 නිදහස් උත්සවය 2002
02 01-03-2002 නව කොන්සෝල් ජෙනරාල් බන්දුල සෝමසිරි මහතා පිලිගැනීම
03 18-04-2002 අවුරැදු උත්සවය 2002
04 10-05-2002 වෙසක් උත්සවය 2002
05 13-12-2002 අධ්‍යාපන චාරිකාව – ජුමේරා අල් කසන් උද්‍යානය
2001
01 04-02-2001 නිදහස් උත්සවය 2001
02 20-04-2001 සංස්කෘතික පාසලේ ආරම්භය සහ ළමුන් ලියාපදිංචි කිරීම
03 28-09-2001 ශ්‍රී ලංකාවට නියන් ආධාර සැපයීම
04 07-12-2001 කොන්සෝල් ජෙනරාල් අශෝක ගොඩවිට මහතාගෙන් සමුගැනීමේ උත්සවය
05 2001 වෙසක් උත්සවය 2001