දහම් පාසලේ ගුරු මණ්ඩලයේ, දරු දැරියන්ගේ, සංවිධායක කමිටු සහ දෙමාපිය කමිටු සාමාජිකයින්ගේ සමුහ චායාරූප