• 2019 – 2020 වසර - හවස් වරුව

 • ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: සුකිතා යාපා, චාන්දනී රාජපක්ෂ, උපුල් කුමාරි, වසන්ති ජයලත්, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, අචලා හේ... [read more]
 • 2019 – 2020 වසර - උදය වරුව

 • ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ඉනෝකා බණ්ඩාරනායක, ඉනෝකා කරුණාරත්න,ජයන්තා ප්‍රනාන්දු, සමිතා දිසානායක, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යා... [read more]
 • 2018 – 2019 වසර

 • ඉදිරි පෙළ - වමේ සිට: ලක්නා අමරසිරි, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, උපුල් කුමාරි, ඉන්දීවරී බෝධිකොටුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි, චාන්දනී ... [read more]
 • 2017 – 2018 වසර

 • ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, කුමාරි ලියනගේ, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, සුරංගා සමරසිංහ, උපුල් කුමාරි, ලක්නා ... [read more]
 • 2016 - 2017 වසර

 • ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): වසන්ති ජයලත්, සමිතා දිසානායක, කුමාරි ලියනගේ, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, හේමමාලි ද සිල්වා, අචලා හ... [read more]
 • 2015 – 2016 වසර

 • ඉදිරි පෙළ - වමේ සිට: ඉන්දීවරී රත්නායක, සුමාලි වික්‍රමසිංහ, අරෝෂා යාපා, සමිතා දිසානායක, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, හිල්ඩා වලලි... [read more]
 • 2014 – 2015 වසර

 • ඉදිරි පෙළ-වමේ සිට : හිල්ඩා වලලියද්දේ, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි, හේමමාලි ද සිල්වා, සමිතා දිසානායක, තරිඳුන... [read more]
 • 2013 - 2014 වසර

 • ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට):  නිශාන්ති එදිරිසිංහ, ලක්නා අමරසිරි, ඉන්දීවරී රත්නායක, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, මංජුලා පෙරේරා, චන්ද්‍රා... [read more]
 • 2012 - 2013 වසර

 • ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): ඉන්දීවරී රත්නායක, දර්ශනී පවිත්‍රා, ශිරංගනී ආරියවංස , සමිතා දිසානායක, දිනේෂා ලක්මාලි, නෙළුකා කෝද... [read more]
 • 2011 - 2012 වසර

 • ඉදිරි පෙළ - වමේ සිට: ශිරන්ගනී ආරියවංස, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, සුරංගා සමරසිංහ, සමිතා දිසානායක, සුරංගන... [read more]
 • 2009 - 2010 වසර

 • ඉදිරි පෙළ - වමේ සිට: නුෂාරි සිල්වා, හිල්ඩා වලලියද්දේ, නෙළුකා කෝදාගොඩ, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, චාන්දනී ප්‍රනාන්දු, අචලා ... [read more]
 • 2007 - 2008 වසර

 • ඉදිරි පෙළ - වමේ සිට: ගයනි තිලකරත්න, අරෝෂා යාපා, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, තමරා සෙනවිරත්න, හිල්ඩා වලලියද්දේ, කුමාරි ලියනගේ... [read more]