2010 – 2011 වසර

2010 – 2011 වසරේ වැඩසටහන් – චායාරුප බලන්න
01 19-01-2010 ධර්ම දේශනය – පුජ්‍ය වජිරබුද්ධි ස්වාමින්වහන්සේ
02 5-2-2010 62 වන නිදහස් උත්සවය – 1
03 5-2-2010 62 වන නිදහස් උත්සවය – 2
04 20-2-2010 දහම් පාසලේ දරුවන් සඳහා ධර්ම දේශනය පුජ්‍ය වජිරබුද්ධි හිමි
05 19-3-2010 අත් අකුරු තරඟය තෑගී බෙදා දීම 1
06 19-3-2010 අත් අකුරු තරඟය තෑගී බෙදා දීම 2
07 26-3-2010 සිල් පිංකම – පුජ්‍ය මහමෙව්නාවේ ඥානානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ 1
08 27-3-2010 සිල් පිංකම – පුජ්‍ය මහමෙව්නාවේ ඥානානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ 2
09 2-4-2010 අලුත් අවුරුදු සිරිත් විරිත් – දහම් පාසලේ දරුවන් සඳහා 1
10 2-4-2010 අලුත් අවුරුදු සිරිත් විරිත් – දහම් පාසලේ දරුවන් සඳහා 2
11 9-4-2010 සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය 1
12 9-4-2010 සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2
13 9-4-2010 සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය 3
14 9-4-2010 සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය 4
15 16-04-2010 දහම් පාසලේ 9 අවුරුදු සංවත්සර පිංකම
16 7-5-2010 වෙසක් උළෙල 2010 -1
17 7-5-2010 වෙසක් උළෙල 2010 – 2
18 14-05-2010 වෙසක් සිල් පිංකම
19 18-05-2010 රණවිරු උපහාර පුජාව – 2010
20 25-06-2010 පොසොන් පිංකම
21 29-10-2010 තානාපති සරත් විජේසිංහ මැතිතුමා පිළිගැනීමේ උත්සවය
22 26-11-2010 කාන්ති නන්දාගේ සමු ගැනීම
23 10-12-2010 පුජ්‍ය සෝම තෙරුන්වහන්සේගේ ගුණ සැමරුම – පුජ්‍ය බෙන්ගමුවේ නාලක තෙරුන්වහනේ විසින්
24 24-12-2010 සුනාමි ව්‍යසනයෙන් අවතැන්වුවන් හට පින් පැමිණවීම
25 31-12-2010 සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය 10 වන සංවත්සරය සැමරීම
26 01-01-2011 හීල් දානය සහ දහවල් දානය
27 21-01-2011 පුජ්‍ය මාවරලේ භද්ධිය හිමිපාණන්ගේ ධර්ම දේශනය
28 02-04-2011 63 වන නිදහස් උළෙල ඇමිණීම 1
29 02-04-2011 63 වන නිදහස් උළෙල ඇමිණීම 2
30 27-03-2011 අත් අකුරු තරඟයෙන් කුසලතා ලැබූ දරු දැරියන් – 2011
31 27-03-2011 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2011
32 27-03-2011 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2011 – දිනුම් ලැබූ දරු දැරියන්ගේ නම්
33 01-04-2011 අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වැඩ සටහන – ඇමිණුම 1
34 01-04-2011 අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වැඩ සටහන – ඇමිණුම 2
35 01-04-2011 අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වැඩ සටහන – ඇමිණුම 3
36 04-08-2011 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය – ඇමිණුම 1
37 04-08-2011 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය – ඇමිණුම 2
38 22-04-2011 10 වන සංවත්සරය සැමරීම විශේෂ ශිෂ්‍ය වැඩ මුළුව – ඇමිණුම 1
39 22-04-2011 11 වන සංවත්සරය සැමරීම විශේෂ ශිෂ්‍ය වැඩ මුළුව – ඇමිණුම 1
40 29-04-2011 අත් අකුරු තරඟය – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය
41 29-04-2011 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2011 – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය ඇමිණුම 1
42 29-04-2011 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2011 – ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය ඇමිණුම 2
43 29-04-2011 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2011 – දිනුම් ලැබූ චිත්‍ර බලන්න
44 29-04-2011 වයස අවු 4-7A
45 29-04-2011 වයස අවු 4-7B
46 29-04-2011 වයස අවු 8-10A
47 29-04-2011 වයස අවු 8-10B
48 29-04-2011 වයස අවු 11-13
49 29-04-2011 වයස අවු 14-16
50 05/06/2011 2600 සම්බුද්ධ ජයන්ති සැමරුම් වෙසක් උත්සවය – ඇමිණුම 1
51 05-06-2011 2600 සම්බුද්ධ ජයන්ති සැමරුම් වෙසක් උත්සවය – ඇමිණුම 2
52 13-05-2011 වෙසක් සිල් පිංකම
53 13-05-2011 පුජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමිපාණන්ගේ වෙසක් ධර්ම දේශනය
54 17-05-2011 අතිපුජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමිපාණන්ගේ වෙසක් ධර්ම දේශනය
55 20-05-2011 මහින්ද ආදී සිසුන් දහම් පාසලට පොත් ප්‍රධානය කිරීම
56 20-05-2011 සාර්ජා නවලෝක පොලිසැක්ස් ආයතනයේ වෙසක් උත්සවය
57 13-05-2011 අතිගරු ජනාධිපති තුමාණන් හට භාරදීම සඳහා මහාචාර්ය පුජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන හිමිපාණන් හට පිරිනැමීම සහ දිලාන් පෙරේරා ඇමති තුමාට සන්දේශයක් භාර දීම
58 අතිගරු ජනාධපති තුමන් හට පිරිනැමූ සංදේශය කියවන්න
59 22-04-2011 චාන්දනී නන්දාගෙන් සමුගැනීම
60 27-04-2011 ගව්රි නන්දාගෙන් සමුගැනීම
61 27-04-2011 රණවිරු උපහාර පිංකම 2011
62 06-10-2011 පොසොන් සල් පිංකම 2011
63 17-06-2011 පොසොන් ධර්ම දේශනය
64 01-05-2011 වෙසක් උත්සවය 2011- වීඩියෝ පටය
65 19-02-2009 පුජ්‍ය බද්ධිය හිමිගේ ධර්ම දේශනය