2011 – 2012 වසර

2011 – 2012 වසරේ වැඩසටහන් – චායාරුප බලන්න
01 7-10-2011 දහම් පාසලේ සවස පන්ති ආරම්භ වූ දවස
02 14-10-2011 පුජ්‍ය අමිලසිරි හිමි දහම්පාසලට වැඩිය දින
03 14-10-2011 කොන්සල් ජනරාල් කාර්ය මණ්ඩලයේ සිසු හමුව
04 14-10-2011 ඔක්තෝබර් 14 දින පන්ති
05 14-10-2011 දෙමාපිය කමිටු රැස්වීම ඔක් 14 දින
06 21-10-2011 වර්ෂ අවසාන සිල් පිංකම
07 28-10-2011 ගුරු දෙගුරු රැස්වීම 2011 වසර
08 11-11-2011 දැනුම මිනුම තරඟය – පළමු වටය
09 15-12-2011 මංගල ස්වාමින්වහන්සේ අප දහම්පාසලේ
10 22-12-2011 අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා දහම් පාසලේ
11 31-12-2011 වර්ෂ අවසාන පිරිත් පිංකම – ඇමිණුම 1
12 31-12-2011 වර්ෂ අවසාන පිරිත් පිංකම – ඇමිණුම 2
13 10-2-2011 ශ්‍රී ලංකාවේ 64 වන නිදහස් සැමරුම – ඇමිණුම 1
14 10-2-2011 ශ්‍රී ලංකාවේ 64 වන නිදහස් සැමරුම – ඇමිණුම 2
15 10-2-2011 ශ්‍රී ලංකාවේ 64 වන නිදහස් සැමරුම – ඇමිණුම 3
16 March 2012 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2012 – දිනුම් ලැබූ චිත්‍ර බලන්න
17 March 2012 දිනුම් ලැබූ සිසුන්ගේ නම් බලන්න
18 March 2012 වයස අවු: 4-6
19 March 2012 වයස අවු: 6-8 A
20 March 2012 වයස අවු: 6-8 B
21 March 2012 වයස අවු: 8-11 A
22 March 2012 වයස අවු: 8-11 B
23 March 2012 වයස අවු: 11-13
24 March 2012 වයස අවු: 13-16
25 17-02-2012 චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ගත් චායරුප: 17-02-2012
26 24-02-2012 චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ගත් චායරුප: 24-02-2012
27 2-3-2012 චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ගත් චායරුප: 02-03-2012
28 30-03-2012 අත් අකුරු තරඟය 2012- හොඳම අකුරු ලියු දරුවන්
29 30-03-2012 අත් අකුරු ලියු අවස්ථාවේ ගත් චායාරුප
30 13-04-2012 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
31 20-04-2012 11 වැනි සංවත්සරය – චිත්‍ර තරඟය, දැනුම මිනුම සහතික ප්‍රධානය, පිපෙන මල් සඟරාව නිකුත් කිරීම. A1 A2 A3
32 27-04-2012 අත් අකුරු තරඟය සහතික ප්‍රධානය- A1
33 27-04-2012 අත් අකුරු තරඟය සහතික ප්‍රධානය- A2
34 27-04-2012 අවුරුදු 7 ක් දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබූ දරුවන් හට සහතික ප්‍රධානය-A1
35 27-04-2012 අවුරුදු 7 ක් දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබූ දරුවන් හට සහතික ප්‍රධානය-A2
36 27-04-2012 කපිල මාමාගෙන් සහ නන්දික මාමාගෙන් සමු ගැනීම-A1
37 27-04-2012 කපිල මාමාගෙන් සහ නන්දික මාමාගෙන් සමු ගැනීම-A2
38 4/5/2012 වෙසක් සිල් පින්කම් මාලාව
39 11-05-2012. වෙසක් උත්සවය 2012
40 ඇමිණුම 1   ඇමිණුම 2 ඇමිණුම 3  ඇමිණුම 4
41 ඇමිණුම 5   ඇමිණුම 6 ඇමිණුම 7
42 19-05-2012. ශ්‍රී ලංකාවේ විජයග්‍රහණය සැමරීම
43 04-06-2012. පොසොන් පිංකම
44 22-06-2012. පුජ්‍ය විදුර හිමිගේ ධර්ම දේශනය සහ පින් අනුමෝදනාව
45 29-06-2012. පුජ්‍ය මංගල හිමිගේ ධර්ම දේශනාව