2012 – 2013 වසර

2012 – 2013 වසරේ වැඩසටහන් – චායාරුප බලන්න
37 2013 මැයි 24 වෙසක් සිල් පිංකම 2013 – සිසුන්
36 2013 මැයි 24 වෙසක් සිල් පිංකම 2013 – වැඩිහිටි
35 2013 මැයි 19 ශ්‍රී ලංකාවේ විජයග්‍රහණය සැමරීම 2013
34 2013 මැයි 10 වෙසක් උත්සවය 2012 – ඇමිණුම 3
33 2013 මැයි 10 වෙසක් උත්සවය 2012 – ඇමිණුම 2
32 2013 මැයි 10 වෙසක් උත්සවය 2012 – ඇමිණුම 1
31 2013 මැයි 17 අත් අකුරු 2013 – සහතික ප්‍රධානය සවස් වරුව
30 2013 මැයි 17 අත් අකුරු 2013 – සහතික ප්‍රධානය උදය වරුව
29 2013 අප්‍රේල් ලස්සනට අත් අකුරු ලියන ලද දරුවන්ගේ නම් බලන්න
28 2011 අප්‍රේල් 19 අත් අකුරු තරඟය අපගේ දරුවන්ගේ සහභාගී වුනු ආකාරය
27 2011 අප්‍රේල් 19 12 වන සංවත්සර උළෙල සහ සහතික ප්‍රධානය- ඇමිණුම 2
26 2011 අප්‍රේල් 19 12 වන සංවත්සර උළෙල සහ සහතික ප්‍රධානය- ඇමිණුම 1
25 2013 අප්‍රේල් 12 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013- වීඩියෝ පටය
24 2013 අප්‍රේල් 12 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013 ඇමිණුම 2
23 2013 අප්‍රේල් 12 සිඟිති අලත් අවුරුදු මංගල්‍යය 2013 ඇමිණුම 1
22 2013 මාර්තු 29 අපි නොදන්න ලයිව් හි චුටි මල්ලි සහ පොඩිමල්ලි දහම් පාසලේ
21 2013 පෙබරවාරි ළමා චිත්‍ර තරඟය 2013 – චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවන්හිදී ගත් චායාරුප
20 2013 පෙබරවාරි ළමා චිත්‍ර තරඟය 2013 – හොඳම චිත්‍ර
19 2013 පෙබරවාරි ළමා චිත්‍ර තරඟය 2013 – හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද සිසුන්ගේ නම්
18 2013 පෙබ 08 2013 නිදහස් උත්සවය – ඇමිණුම 2
17 2013 පෙබ 08 2013 නිදහස් උත්සවය – ඇමිණුම 1
16 2012 දෙසැ 31 පිරිත් පිංකම 2012- ඇමිණුම 2
15 2012 දෙසැ 31 පිරිත් පිංකම 2012- ඇමිණුම 1
14 2012 දෙසැ 21 නව තානාපති ආචාර්ය මහින්ද බාලසුරිය මැතිතුමා පිළිගැනීම
13 2012 දෙසැ 14 2012-2013 -ප්‍රථම ගුරු ශිෂ්‍ය දෙගුරු ප්‍රගති සමාලෝචන හමුව
12 2012 දෙසැ 14 අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම් ආචාර්යය සුනිල් ජයන්තයන්ගේ දහම් පාසල් දරුවන් හමුව
11 2012 නොවැ  16 පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුධස්සි හිමි විසින් මෙහෙයවන ලද සිල් පිංකම
10 2012 නොවැ  02 තානාපති සරත් විජේසිංහ මැතිතුමාගේ සමුගැනීම
09 2012 ඔක් 19 ධම්මදින්නා දසසිල් මාතාව දහම්පාසල් දරුවන් සමග
08 2012 ඔක් 19 ධම්මදින්නා දසසිල් මාතාවගේ ධර්ම දේශනය
07 2012 ඔක් 09 පුජ්‍ය හන්තානේ ධම්මගවේශි හිමිගේ ධර්ම දේශනය
06 2012 ඔක් 09 පුජ්‍ය හන්තානේ ධම්මගවේශි හිමි දහම් පාසලේ
05 2012 සැප් 29 2012-2013 වසරේ ගුරු දෙගුරු මහා සභා රැස්වීම
04 2012 සැප් 28 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය 2012
03 2012 සැප් 28 පුජ්‍ය සිවුරුමුල්ලේ සුමනරතන හිමිගේ ධර්මදේශනය
02 2012 සැප් 21 දහම් පාසලේ 2012-2013 වසරේ දෙවැනි දිනය
01 2012 සැප් 16 දහම් පාසලේ 2012-2013 වසරේ පළමු දිනය