2018 – 2019 වසර

Teachers-Group-Photo-4

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ලක්නා අමරසිරි, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, උපුල් කුමාරි, ඉන්දීවරී බෝධිකොටුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි, චාන්දනී රාජපක්ෂ

දෙවැනි පෙළ – වමේ සිට: ජයන්කා ප්‍රනාන්දු, ඉනෝකා දිසානායක, වසන්ති ජයලත්, සුරංගා සමරසිංහ, අරෝෂා යාපා, හිල්ඩා වලලියද්දේ, සමිතා දිසානායක, ලසිතා වින්දනී

තෙවැනි පෙළ – වමේ සිට: සනත් පෙරේරා, බන්දු ප්‍රියංකර, ධම්මික ගමගේ, සිසිර වලලියද්දේ, මනෝජ් බෝගොඩ, උපාලි විජේරත්න

පසු පෙළ – වමේ සිට: උදේනි ලීලාරත්න, නිලුෂා ද සිල්වා, අනෝජා ප්‍රියන්ති, සමන්තා චාන්දනී, ගයානි වික්‍රමගේ, තරිඳුනී දිසානායක, ඉරේෂා කොලොන්න, ඉනේකා බණ්ඩාරනායක

චායාරුපයේ නොමැති: අචලා හේරත්, චතුනි රූපසිංහ