2019 – 2020 වසර – හවස් වරුව

T-PM-B

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: සුකිතා යාපා, චාන්දනී රාජපක්ෂ, උපුල් කුමාරි, වසන්ති ජයලත්, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, අචලා හේරත්, ඉන්දීවරී බෝධිකොටුව, නදීෂා තෙන්නකෝන්

දෙවැනි පෙළ – වමේ සිට: නිලුෂා ද සිල්වා, ලසිතා වින්දනී, අනෝජා ප්‍රියන්ති, සිසිර වලලියද්දේ, ධම්මික ගමගේ, සනත් පෙරේරා, සඳුකා ශ්‍යාමලී, මේනු වනිගසේකර, චතුනි රූපසිංහ

චායාරුපයේ නොමැති: සමන්තා චාන්දනී, ඉරේෂා කොලොන්න, යසිරු නවෝදන, ලක්ෂානි කෝෂිකා