2019 – 2020 වසර – උදය වරුව

T-AM-B

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ඉනෝකා බණ්ඩාරනායක, ඉනෝකා කරුණාරත්න,ජයන්තා ප්‍රනාන්දු, සමිතා දිසානායක, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, ප්‍රියංකා ඉදුරුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි

දෙවැනි පෙළ – වමේ සිට: සනත් පෙරේරා, මනෝජ් බෝගොඩ, ලක්නා අමරසිරි, උදේනි ලීලාරත්න, උත්පලා සන්දීපනී, ධම්මික ගමගේ, සිසිර වලලියද්දේ

චායාරුපයේ නොමැති: සමන්තා චාන්දනී, තරිදුනී දිසානායක, යසිරු නවෝදන