2017 – 2018 වසර

ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, කුමාරි ලියනගේ, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, සුරංගා සමරසිංහ, උපුල් කුමාරි, ලක්නා අමරසිරි, වසන්ති ජයලත්

මැද පෙළ (වමේ සිට): ජයන්කා ප්‍රනාන්දු, සුරන්ගනී ලියනආරච්චි, තරිඳුනි දිසානායක, ගයානි වික්‍රමගේ, මධුරි කරුණාරත්න, ඉනෝකා කරුණාරත්න, සමන්තා ලියනගේ, ලසිතා වින්දනී, ඉනේකා බණ්ඩාරනායක, අචලා හේරත්

පසු පෙළ (වමේ සිට): උදේනි ලීලාරත්න, උපාලි විජේරත්න, ධම්මික ගමගේ,

සිසිර වලලියද්දේ, මනෝජ් බෝගොඩ, සනත් පෙරේරා, ගයනි ඉරේෂා

චායාරුපයේ නොමැති: හේමමාලි ද සිල්වා, එරංගා සුබසිංහ, සමිතා දිසානායක,

බන්දු ප්‍රියංකර