2016 – 2017 වසර

 
 
 

ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): වසන්ති ජයලත්, සමිතා දිසානායක, කුමාරි ලියනගේ, හිල්ඩා වලලියද්දේ, අරෝෂා යාපා, හේමමාලි ද සිල්වා, අචලා හේරත්, ජයන්කා ප්‍රනාන්දු

මැද පෙළ (වමේ සිට): ලසිතා වින්දනී, තරිඳුනි දිසානායක, සනත් පෙරේරා, සිසිර වලලියද්දේ, ධම්මික ගමගේ, උපාලි විජේරත්න, බන්දු ප්‍රියංකර, සමන්තා ලියනගේ, තිලිනි පීරිස්, ඉනේකා බණ්ඩාරනායක,

පසු පෙළ (වමේ සිට): ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි, දර්ශනී පවිත්‍රා, ඉන්දීවරී රත්නායක, ලක්නා අමරසිරි, උදේනි ලීලාරත්න, ගයනි ඉරේෂා, එරංගා සුබසිංහ

චායාරුපයේ නොමැති: සුරංගා සමරසිංහ, උපුල් කුමාරි, සුමාලි වික්‍රමසිංහ, චන්ද්‍රාන්ගනී දිසානායක