2015 – 2016 වසර

 
 
 

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ඉන්දීවරී රත්නායක, සුමාලි වික්‍රමසිංහ, අරෝෂා යාපා, සමිතා දිසානායක, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, හිල්ඩා වලලියද්දේ, කුමාරි ලියනගේ, වසන්ති ජයලත්, සුරංගනී ලියනාරච්චි

මැද පෙළ – වමේ සිට: සමන්තා ලියනගේ, මෛත්‍රී ඉඳුරුව, සනත් පෙරේරා, සිතාර රණසිංහ, ධම්මික ගමගේ, සිසිර වලලියද්දේ, උපාලි විජේරත්න, තිලිනි පීරිස්, ලක්නා අමරසිරි,

පසු පෙළ-වමේ සිට: ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, උපුල් කුමාරි, සුරංගා සමරසිංහ, ඉනේකා බණ්ඩාරනායක, තරිඳුනි දිසානායක, ඉරේෂා කොලොන්න, උදේනි ලීලාරත්න, එරන්ගා සුබසිංහ, දර්ශනී පවිත්‍රා,අචලා හේරත්, හේමමාලි ද සිල්වා