2014 – 2015 වසර

6

ඉදිරි පෙළ-වමේ සිට : හිල්ඩා වලලියද්දේ, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, සුරංගනී ලියනාරච්චි, හේමමාලි ද සිල්වා, සමිතා දිසානායක, තරිඳුනි දිසානායක, කුමාරි ලියනගේ, සුරංගා සමරසිංහ, ඉන්දීවරී රත්නායක

මද පෙළ : දර්ශනී පවිත්‍රා, චන්දා නාරන්දෙණිය, උපුල් කුමාරි, අචලා හේරත්, උදේනි ලීලාරත්න, ඉනේකා බණ්ඩාරනායක, ලක්නා අමරසිරි, ශිරන්ගනී ආරියවංස, වසන්ති ජයලත්

පසු පෙළ: සුදත් ලලන්ත, මෛත්‍රී ඉඳුරුව, සිතාර රණසිංහ, සිසිර වලියද්දේ, ධම්මික ගමගේ, සනත් පෙරේරා, සමන්තා චාන්දනී, නිශාන්ති එදිරිසිංහ, එරන්ගා සුබසිංහ, චාන්දනී කුලරත්න, සුමාලි වික්‍රමසිංහ