2012 – 2013 වසර

2012-2013

ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): ඉන්දීවරී රත්නායක, දර්ශනී පවිත්‍රා, ශිරංගනී ආරියවංස , සමිතා දිසානායක, දිනේෂා ලක්මාලි, නෙළුකා කෝදාගොඩ, සුරංගනී ලියනාරච්චි

මැද පෙළ (වමේ සිට): තමරා සෙනවිරත්න, මෛත්‍රී ඉඳුරුව, කුමාරි ලියනගේ, හිල්ඩා වලලියද්දේ, සිසිර වලලියද්දේ, ධම්මික ගමගේ,  සුදත් ලලන්ත, සනත් පෙරේරා,

පසුපෙල (වමේ සිට): දිනේෂා ලක්මාලි, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, සුරංගා සමරසිංහ, එරන්ගා සුබසිංහ, මංජුලා පෙරේරා, සමන්තා චාන්දනී, නිශාන්තී එදිරිසිංහ, නිමාලි බණ්ඩාරනායක, ලක්නා අමරසිරි, හේමමාලි ද සිල්වා