2011 – 2012 වසර

2011-2012

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ශිරන්ගනී ආරියවංස, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, ප්‍රියංකා ඉඳුරුව, සුරංගා සමරසිංහ, සමිතා දිසානායක, සුරංගනී ලියනාරච්චි, ඉන්දීවරී රත්නායක, නෙළුකා කෝදාගොඩ, හේමමාලි ද සිල්වා

මද පෙළ – වමේ සිට: තමරා සෙනවිරත්න, ගයනි තිලකරත්න, හිල්ඩා වලලියද්දේ, මනුජා පෙරේරා, සමන්තා චාන්දනී, එරංගා සුබසිංහ, කුමාරි ලියනගේ,

පසු පෙළ – වමේ සිට: කපිල වලලියද්දේ, මෛත්‍රී ඉඳුරුව, තිලක් වීරකෝන්, ධම්මික ගමගේ, සනත් පෙරේරා, සිසිර වලලියද්දේ, සුනිල් චන්ද්‍රකුමාර,

චායාරුපයේ නොමැති: අචලා හේරත්, උපුල් කුමාරි, සුදත් ලලන්ත