2009 – 2010 වසර

2009-2010

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: නුෂාරි සිල්වාහිල්ඩා වලලියද්දේ, නෙළුකා කෝදාගොඩ, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, චාන්දනී ප්‍රනාන්දු, අචලා හේරත්, කාන්තී මාලාරච්චි, එරන්ගා සුබසිංහ, සමිතා දිසානායක, ශිරන්ගනී ආරියවංස

පසු පෙළ: කපිල වලලියද්දේ, සුදත් ලලන්ත, ධම්මික ගමගේ, හේමමාලි ද සිල්වා, තමරා සෙනවිරත්න, මනුජා පෙරේරා, ගයනි තිලකරත්න, සමන්තා චාන්දනී, අරෝෂා යාපා, කුමාරි ලියනගේ, තිලක් වීරකෝන්, සිසිර වලලියද්දේ, මෛත්‍රී ඉඳුරුව