ඩුබායි දහම් පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට නව සාමාජකයින් සම්බන්ධ කරගැනීම