අමතන්න Contact Us

Sri Lanka Cultural Education Center, Dubai.
Address
Sri Lanka Consulate Genaral Office
P.O.Box 51528
Dubai
United Arab Emirates
ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය , ඩුබායි.
ලිපිනය
ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය
තැ. පෙ. 51528
ඩුබායි
එකසත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
Location – Click here
Dubai, Al Hudaiba Area
Al Mankool Street
Plot B-44
Street 322B
Villa No 2
පිහිටි ස්ථානය – Click here
ඩුබායි, අල් හුදෛබා ප්‍රදේශය
අල් මන්කුල් විදිය B-44 කොටස
322 විදිය
නිවාස අංක 2
Telephone : 00971 4 3986535
Fax : 00971 4 3984687
Web : www.dhahampasala.org
Email : dahampasaladubai@gmail.com
Send your message to the above email address
දුරකථනය : 00971 4 3986535
පැකුම : 00971 4 3984687
වෙබ් අඩවිය : www.dhahampasala.org
විද්‍යුත් ලිපිනය : dahampasaladubai@gmail.com
ඔබගේ පණිවිඩය මෙම ලිපිනයට එවන්න

අදහස් උදහස් Your Comments


Name:

Email:

Subject:

Message: