දැන්වීම් පුවරුව 2019-2020

2019 – 2020 වසරේ දැන්වීම්
1920-001 03-08-2019 1920-001-New Admissions for 2019-2020-web
1920-002 03-08-2019 1920-002-New Admissions for 2019-2020-Mail
1920-003 06-08-2019 18 වන සංවස්තර සමරු කලාපය – 2019
1920-004 25-09-2019 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2019 – 2020
1920-005 29-09-2019 ළමා චිත්‍ර කුසලතා අගැයීම-2019-2020 – විශේෂ නිවේදනය
1920-006 29-09-2019 ඔබගේ දරුවා දහම් පාසලට නොපැමිණීම දැනුම්දීම සම්බන්ධයෙනි
1920-007 03-10-2019 නව අධ්‍යන වසරේ 2 සහ 3 වසර සමත් දරුවන් හට පොත් ලබා දීම
1920-008 09-10-2019 පන්ති වල මේස සහ බංකු සකස් කර ගැනීම
1920-009 11-10-2019 ඔබගේ දරුවා දහම් පාසලට නොපැමිණීම දැනුම් දීම සම්බන්ධයෙනි
1920-010 20-10-2019 නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන දැණුම් දීමයි
1920-011 22-10-2019 දහම් පාසල ආරම්භයේදී පැන වූ කොන්දේසි කඩකිරීම
1920-012 28-10-2019 පුන්යානුමොදනාවයි
1920-013 28-10-2019 ළමා චිත්‍ර තරඟය – 2019 නොවැම්බර් 2 – විශේෂ නිවේදනය
1920-014 30-10-2019 දෙමව්පිය ගුරු හමුව – 2019 දෙසැම්බර් 13 වැනිදා
1920-017 10-11-2019 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2019 නොවැම්බර් 29 සිකුරාදා
1920-018 10-11-2019 දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය හැදුනුම්පත
1920-019 15-11-2019 සමූහ චායාරූප 2019-2020 අධ්‍යයන වසර
1920-020 15-11-2019 ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම
1920-024 19-12-2019 සෙත් පිරිත් සජ්ජායන පිංකම
1920-025 04-01-2020 නිදහස් උත්සවය
1920-025 04-01-2020 නිදහස් උත්සවය
1920-026 04-01-2020 නිදහස් උත්සවය
1920-026R 04-01-2020 නිදහස් උත්සවය
1920-027 06-01-2020 සිංහල කියවීමේ දක්ෂතා ඇගයීම 2019-2020
1920-028 07-01-2020 දැන්වීම
1920-028a 07-01-2020 දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේ පසුබිම, ආරම්භය සහ ව්‍යාප්තිය
1920-029 14-01-2020 කථික දක්ෂතා ඇගයීම 2019-2020
1920-030 16-01-2020 ජයමංගල ගාථා ගායනා කිරීම
1920-031 15-01-2020 තුන් සුත්‍රය කටපාඩම් දීම 2019-2020
1920-032 15-01-2020 නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල
1920-033 30-01-2020 නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල
1920-034 31-01-2020 දහම් පාසලේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා වූ අරමුදල ශක්තිමත් කරගැනීම
1920-035 03-02-2020 නිදහස් උත්සවය
1920-036 02-02-2020 ශ්‍රී ලංකාවේ 72 වන නිදහස සැමරුම් උළෙල – දහම් පාසල් නිවාඩු
1920-037 02-02-2020 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2020 – සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම
1920-038 26-02-2020 ගුරු කමිටු රැස්වීම
1920-039 03-03-2020 දහම් පාසල් නිවාඩු දීම පිළිබඳව දැන්වීමයි
1920-040 12-04-2020 කොවිඩ්-19 වසංගතය ආශ්‍රිතව උද්ගතවී ඇති අර්බූදකාරී තත්වය