2021-2022 අධ්‍යයන වසරේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම

2020-2021 අධ්‍යයන වසරේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීමේ දී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් විසින් අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර සහ එම චිත්‍ර අඳින ලද දරු දැරියන්ගේ නම් බලන්න මෙතනින්