2020 වෙසක් පුන් පොහො දින ධර්ම දේශනාව

ගරුතර නාමල්ගමුවේ විජේසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඩුබායි දහම් පාසලේ දු දරුවන්, දෙමාපියන් සහ ගුරු – කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන
2020 වෙසක් පුන් පොහො දින ධර්ම දේශනාව