2019-2020 – විශේෂ කුසලතා ඇගයීම්වල ප්‍රතිඵල

2019-2020 අධ්‍යයන වසරේ දහම් පාසලේ දරු දැරියන්ගේ විශේෂ කුසලතා ඇගයීම්වල ප්‍රතිඵල බලන්න මෙතැනින්.

පද්‍ය ගායන කුසලතා

සිංහල කියවීමේ කුසලතා

සිංහල පොත් කියවීමේ කුසලතා