අන්තර්ජාලයේ බෞද්ධ පුස්තකාලය

Search Other Sites Our Online Library
01 www.mettanet.org 01 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීයEnglish Virsion
02 www.metta.lk 02 ජය මංගල ගාථා
03 www.mettanet.org 03 දහම් පාසල් ගීතය
04 www.buddhanet.net 04 බුදු ගුණ
05 www.buddhanet.net/ebooks.htm 05 නිවනට බව ‍ගමන
06 ww.bodhimonastery.net 06 ලෝවැඩ සගරාව
07 www.gautamabuddha.org 07 පන්සිල් සෙත් පිරිත්
08 www.tipitaka.net 08 වන්දනා – 2
09 www.damruwana.org 09 පූරාන ශ්‍රී ලංකාවෙ පින්තුර 17 වන ශත වර්ශය
10 www.sadaham.net 10 අනුරාධපුර සහ පොලොන්නරුව නටබුන් 1860
11 www.jathakakatha.org 11 පූරාන ශ්‍රී ලංකාවෙ පින්තුර – 1860
12 www.savanatasisilasa.org 12 ශ්‍රී ලංකාවෙ ජාතික සන්කෙත
13 www.dhammaweb.net 13 දහම් පාසලේ දෙවසර සැමරීම – අපේ විත්ති
14 www.mahamevna.org 14 පිරුවානා පොත් වහන්සේ
15 www.buddhavision.com 15 සිගිති ලොවට බුදු සමිදු වඩිනවා
16 www.aathaapi.org 16 ලස්සන ලංකාව
Download the Buddha Jayanthi Tipitaka Series Audios 17 ලස්සන පින්තුර සමග හරවත් උපදෙස්
17 www.aathaapi.com
www.aathaapi.net
18 පොලොන්නරුවේ නටබුන්
Download the Buddha Jayanthi Tipitaka Series PDF versions 19 බුද්ධ ධර්මය
18 www.aathaapi.com/Thripitaka.html
www.aathaapi.net/Thripitaka.html
20 යාල වන සත්ව උද්‍යානය
19 Singithi Lowata Budu Samidu Wadinawa 21 ශ්‍රීලංකාව
22 බුදුගුණ අලංකාරය
23 සිරිත් මල්දම
24 ලෝවැඩ සඟරාව
25 වදන් කවි පොත
26 සුභාෂිතය
27 බුද්ධ ගජ්ජය
28 නරසීහ ගාථා
29 ගණදෙවි හෑල්ල

Other

අ‍පගෙන් සමුගත්, දහම් පාසලට විශා‍ල සෙවයක් කල කරුණාදාස සහ විපේසිරි යන මහත්වරුන් අපගේ මතකයෙන් කිසිදා නෙමැකේ