ඩුබායි දහම් පාසල – 2021-2022 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

අවධානය පිණිස: කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය මත 2021-2022 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම මංගත (online) ක්‍රමයට සිදු කරන බව සලකන්න.

අයදුම් පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය: 2021 අගෝස්තු  31 වැනිදා

සුදුසුකම්:     

1 වසර සඳහා දරුවන් ඇතුලත් කිරීම: 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට වයස අවුරුදු 6 සම්පුර්ණ කරන, එක්සත් අරාබි එමීරයේ ජීවත්වන දරුවන් 2021-2022 අධ්‍යයන වසරට ඇතුලත් වීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන සහ වැඩි විස්තර, කොන්දේසි මාලාව සහ අයදුම් පත කියවීමෙන් ලබාගත හැක.

2 වසර සහ 3 වසර පන්ති සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීමක් සිදුනොකෙරෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

4 වසර සිට 8 වසර පන්ති සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා සිංහල, බුද්ධාගම සහ අපේ උරුමය විෂයයන් ආශ්‍රිතව සරල ලිඛිත සහ වාචික පරීක්ෂණයක් Zoom තාක්‍ෂණය ඔස්සේ පවත්වනු ලබන අතර එයින් ලබාගන්නා ප්‍රථිපල අනුව දහම් පාසලේ සංවිධායක කමිටුවේ තීරණය අනුව දරුවන් සුදුසු පන්තිවලට අනුගත කරනු ලැබේ. එම දරු දැරියන්ගේ වයස 2021 දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදාට අවුරුදු නමය  (9) සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. එම පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනය සංවිධායක කමිටුව විසින් පසුව දැනුම් දෙනු ඇත.

අයදුම්පත් භාරදීම:

දහම් පාසලට දරුවෙකු ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම දෙමාපියන් පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුය:

පියවර 1: දහම් පාසල වෙබ් අඩවියේ (http://dhahampasala.org/) ඇති 2021-2022 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසු සිසුවියන් ඇතුලත්කිරීම සඳහා අදාළ අයදුම්පත, කොන්දේසි මාලාව, විශේෂ කොන්දේසි මාලාව සහ ඇමුණුම 1 හොඳින් කියවීම සහ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සකසා ගැනීම.

පියවර 2: එම වෙබ් අඩවියේ ඇති on-line අයදුම් පත නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කර අයදුම් පතේ සඳහන් ලේඛන සමග දරුවාගේ ඡායාරුපයක්, මව, පියා හෝ භාරකරුවන්ගේ ඡායාරුප සමග 2021 අගෝස්තු 31 වැනි දින රාත්‍රී 12:00 පෙර උඩුගත (upload) කිරීම.

පියවර 3: 2021 සැප්තැම්බර් මස 03, 04, 10 සහ 11 දිනයන්හීදී සංවිධායක මණ්ඩලය සහ දහම් පාසලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම දෙමාපියන් සමග, Zoom තාක්‍ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවට, නියම කල වෙලාවට සහභාගී වීම. (අයදුම් පත් ලැබීමෙන් පසුව දිනය සහ වේලාව සඳහන් zoom ආරාධනාව දැනුම් දෙනු ලැබේ) මෙදින දරුවාගේ ලියාපදිංචි අංකය ලබාදෙන අතර, ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත සහ අනෙක් අවශ්‍ය පොත් පිළිබද වැඩි විස්තරද දහම්පාසල් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරුණුද සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇත.

සැ.යු. නියමිත දිනට පසුව එවන සහ ඉහත සදහන් පියවර සියල්ල අනුගමනය නොකළ අයදුම් පත් භාර නොගන්නා බව අවධාරණය කරමු.

වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා ලියන්න: email: dahampasaladubai@gmail.com