ඩුබායි දහම් පාසලේ දරු දැරියන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෙසක් සුභ පැතුම් පත් බලන්න