ශ්‍රී ලංකා දිනය – 2018 (චායාරූප සහ Video පටය )

“Sri Lanka Day 2018” ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් කාර්යාලය, ඩුබායි දහම් පාසැල සහ ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන සහ ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර, පෙබරවාරි 9 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි සබිල් උද්‍යානයෙහි ඉතා උත්කර්ශවත් ලෙස පැවැත් වූ “ශ්‍රී ලංකා දිනය – 2018” ඉතාමත සාර්ථක වූ උත්සවයක් බව ඉතා සතුටින් සඳහන් කරමු.

එම උත්සවයේ අප දහම් පාසලේ දරුවන් සහභාගී වූ “ශ්‍රී ලංකා – යු. ඒ. ඊ. මිත්‍රත්ව පා ගමන”- Sri Lanka-UAE Friendship Walk” සහ සංස්කෘතික සංදර්ශනයේ චායාරුප බලන්න;