72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙලේදී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් ඉදිරිපත් කරන ගීත පුහුණුවට


 ශ්‍රවණයට  වචන  ගායනයට
 1 වසර  ජාතික ගීය  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
 2 වසර  මට මෑණි වගේ  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
 3 වසර  දකුණ නැගෙනහිර  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
 4 වසර  මේ රට මගේ රට  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
5 වසර  රත්නදීප ජන්ම භූමි  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
6 වසර  හෙළ ජාතික අභිමානේ  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්
7 වසර  ඉඳුනිල් ගඟුලැල්  මෙතනින්  මෙතනින්  මෙතනින්