2019-2020 වසරේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම

නොවැම්බර් මස 2 වැනිදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්විණ. හොඳම චිත්‍ර සහ එම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් බැලීමට ළඟදීම මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.