2019-2020 අධ්‍යයන වසර සඳහා සිසු සිසුවියන් බඳවාගනීම අවසාන වී ඇත

2019-2020 අධ්‍යයන වසර සඳහා සිසු සිසුවියන් බඳවාගනීම අවසාන වී ඇති බවත් මෙම වසර සඳහා නැවත බඳවාගැනීම් සිදු නොකෙරෙන බවත් කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. මෙම අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුවියන් 111 දෙනකු ඇතුලත් වී ඇති බව ඉතාමත් සතුටින් දැනුම් දෙමු.