2019-2020 අධ්‍යයන වසරේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම

2019-2020 අධ්‍යයන වසරේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීමේ දී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් විසින් අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර, එම චිත්‍ර අඳින ලද දරු දැරියන්ගේ නම් සහ චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ලබාගත් චායාරුප බලන්න