2019 වසරේ වෙසක් උත්සවයේ දහම් පාසලේ දරු දැරියන් ගායනා කරන ගීත

2019 වසරේ වෙසක් උත්සවයේදී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් (තම පන්ති වල දරු දැරියන් සමග) ගායනා කරන ගීත ලබාගන්න මෙතනින්.

2019 වසරේ වෙසක් උත්සවයේදී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් ගායනා කරන ගීත
වචන, ගීත සහ වාදන ලබාගන්න
පන්තිය වචන ගීතය වාදනය
1 වසර වචන ගීතය  වාදනය
2 වසර වචන  ගීතය වාදනය
3 වසර වචන ගීතය  වාදනය
4-8 වසර වචන ගීතය  වාදනය