2019 වසරේ නිදහස් උත්සවයේ දහම් පාසලේ දරු දැරියන් ගායනා කරන ගීත

2019 වසරේ නිදහස් උත්සවයේදී දහම් පාසලේ දරු දැරියන් (තම පන්ති වල දරු දැරියන් සමග) ගායනා කරන ගීත ලබාගන්න මෙතනින්.

නිදහස් උත්සවය 2019 – දහම් පාසලේ දරු දැරියන් විසින් ගායනා කරන ගීත
වචන, ගීත සහ වාදන ලබාගන්න
පන්තිය වචන ගීතය වාදනය
1 වසර වචන ගීතය  වාදනය
2 වසර වචන  ගීතය  වාදනය
3 වසර වචන  ගීතය  වාදනය
4 වසර වචන ගීතය වාදනය
5 වසර වචන  ගීතය වාදනය
6 වසර වචන  ගීතය   වාදනය