2019 ජනවාරි මස 18 සහ 25 යන දෙදින තුල පැවැත්වුණු පද්‍ය ගායන කුසලතා අගැයීමේ ප්‍රතිඵල බලන්න

Padya-Gayana-2019---Results