2019 අප්‍රේල් 19 වැනිදා පැවැත්වූ අප දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සරය සැමරීම සහ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ චායාරුප

දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සරය සැමරීම සහ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ චායාරුප බලන්න මෙතැනින්.