2019 අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා පැවැත්වූ අප දහම් පාසලේ සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යයේ චායාරුප

2019 අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා පැවැත්වූ අප දහම් පාසලේ සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යයේ චායාරුප බලන්න මෙතනින්