2018-2019 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසු සිසුවියන් බඳවා ගැනීම

2018-2019 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසු සිසුවියන් බඳවා ගැනීම 2018 සැප්තැම්බර් 14, 21 සහ 28 දිනවල දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

නව අධ්‍යයන වසරේ 2 සහ 3 වසර සඳහා සිසු සිසුවියන් බඳවා ගැනීමක් සිදු නොකෙරෙන අතර, 1 වසර සහ 4 වසර සිට 8 වසර දක්වා පන්ති වලට පමණක් සිසු සිසුවියන් බඳවා ගනු ඇත.

  • 1 වසර සඳහා ඇතුලත් කිරීමට, 2018 දෙසැම්බර් 31 දිනට වයස අවුරුදු 6ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
  • 4 වසර සිට 8 වසර දක්වා පන්ති වලට ඇතුලත් කිරීමේදී, දහම් පාසලේ උගන්වන විෂයයන් පිළිබඳව දරුවා සතු දැනුම අනුව අදාළ පන්ති වලට අනුගත කරනු ඇත. මේ සඳහා සිංහල භාෂාව, අපේ උරුමය සහ බුද්ධාගම යන විෂයයන් සඳහා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනු ඇත.

ඇතුලත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය  අයදුම් පත සහ කොන්දේසි මාලාව ලබා ගැනීම සඳහා 2018 ජුලි මස, මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.