2018-2019 අධ්‍යයන වසරේ ඩුබායි දහම් පාසල මගින් පවත්වන්නට යෙදුඅනු විශේෂ දක්ෂතා ඇගයීමේ වැඩසටහන් වල ප්‍රතිපල බලන්න.