2018 ඩුබායි වෙසක් මංගල්‍යය – චායාරූප සහ වීඩියෝ පට බලන්න

මැයි මස 4 වැනිදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වූ ඩුබායි වෙසක් මංගල්‍යයේ චායාරුප සහ වීඩියෝ පට බලන්න