2018 අප්‍රේල් 13 වැනිදා සිකුරාදා දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනයක්

2018 අප්‍රේල් 13 වැනිදා, සිකුරාදා දිනය, අලුත් අවුරුද්ද නිසා දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනයක් බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

2018 අප්‍රේල් 20 වැනිදා, සිකුරාදා, දහම් පාසලේ 17 වන සංවත්සර උත්සවය ඩුබායි හි Springdale පාසලේදී, උදෑසන 9.00 සිට පැවැත්වෙන අතර එම උත්සවයට දහම් පාසලේ දරු දැරියන් සියලු දෙනාම තම දෙමාපියන් සමග සහභාගී වන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Location of Springdale School: https://goo.gl/maps/jYUyAWp4iYN2

අප්‍රේල් 27 වැනිදා සිකුරාදා සුපුරුදු පරිදි දහම් පාසල පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.