2017-2018 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම අවසන් වී ඇති බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු

මෙම අධ්‍යයන වසරේ 1, 2 සහ 3 වසර සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමක් සිදු නොකෙරෙන අතර 4 වසර සිට 8 වසර දක්වා පන්ති වලට සිදුන් බඳවා ගැනීම, දහම් පාසලේ උගන්වන විෂයයන් පිළිබඳව ඇති දැනුම සඳහා පැවැත්වෙන පරීෂණයකින් පසුව සිදුකෙරෙන බවද දැනුම් දෙමු. මේ සඳහා සිංහල භාෂාව, අපේ උරුමය සහ බුද්ධාගම යන විෂයයන් සඳහා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනු ඇත.

වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා සිකුරාදා දිනවල දහම් පාසල පැවැත්වෙන කාල සීමාව ඇතුලත දහම් පාසලේ සංවිධායක කමිටුව හමුවන්න.