2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ ඩුබායි දහම් පාසලේ පැවැත්වූ අධ්‍යයන තරඟ ප්‍රථිපල