2016-2017 අධ්‍යයන වසරේ දරුවන්ගේ පැමිණීම

අප දහම් පාසලේ දිනපතා පාසලට පැමිණීම විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සිමීත දරුවන් ප්‍රමාණයක්, දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් සඳහා නිකුත් කර ඇති කොන්දේසි මාලාවේ (බලන්න මෙතැනින්)
– කොන්දේසි අංක 6: දහම් පාසල පැවැත්වූ දින ගණනින් 70% කට සහභාගී වීම
– කොන්දේසි අංක 7: නොදන්වා නොකවා දින දෙකක් පාසලට නොපැමිණීම
කඩකර ඇති බව පැහැදිලිවී ඇත.

කොන්දේසි මාලාවේ සඳහන් පරිදි මෙම දරුවන් හට වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව නොලැබෙනු ඇති අතර එමගින් ඉහල පන්ති වලට අනුගත කිරීම නොකෙරෙනු ඇත.

පනවා ඇති කොන්දේසි අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය වන අතර එම කොන්දේසි කඩ කරන දරුවන් හට අදාළ කොන්දේසි අනුව දහම් පාසලේ අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යාමද අනිවාර්ය වනු ඇත.

කරුණාකර මෙම අධ්‍යයන වසරේ ඉතිරි දින තුනට දරුවන් සහභාගී කර දුරුවන්ගේ අවම පන්ති ගණන සම්පුර්ණ කර දරුවන් හට තමන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම ඉඩ සලසන ලෙස සියලුම දෙමව්පියන්ගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.