2007 – 2008 වසර

2007-2008

ඉදිරි පෙළ – වමේ සිට: ගයනි තිලකරත්න, අරෝෂා යාපා, චන්ද්‍රා නාරන්දෙණිය, තමරා සෙනවිරත්න, හිල්ඩා වලලියද්දේ, කුමාරි ලියනගේ, සුදානි ලේල්වල

පසුපෙළ- වමේ සිට: ලක්මිණි පෙරේරා, තරිදුනි දිසානායක, රසික තරංග, සනත් පෙරේරා, කපිල වලලියද්දේ, චාන්දනී ප්‍රනාන්දු, දමයන්ති  ද සිල්වා

චායාරුපයේ නොමැති: හේමන්ත පියසේන, හරේන්ද්‍ර පෙරේරා