17 වන සංවත්සර උත්සවය පැවැත්වෙන ස්ථානය

2018 අප්‍රේල් 20 වැනිදා, සිකුරාදා, දහම් පාසලේ 17 වන සංවත්සර උත්සවය ඩුබායි හි Springdale පාසලේදී, උදෑසන 9.00 සිට පැවැත්වෙන අතර එම උත්සවයට දහම් පාසලේ දරු දැරියන් සියලු දෙනාම තම දෙමාපියන් සමග සහභාගී වන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

පසුගිය වසරේ දහම් පාසලේ පැවැත්වූ තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කල දුවා දරුවන් හට ත්‍යාග සහ සහතික පත් බෙදා දීමද මෙම උත්සවයේදී සිදු කරන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

පෙ.ව 9.000 ට උත්සවය ආරම්භ වන බැවින් කාල වෙලා ඇතිව පැමිණ අසුන් ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Location of Springdale School: https://goo.gl/maps/6jdtt4zaPH22