ළමා සිල් පිංකම 2018

අප දහම් පාසලේ දරු දැරියන් සඳහා පවත්වන “ළමා සිල් පිංකම 2018” මැයි මස 11 වැනිදාසිකුරාදා ප ව 8.00 සිට දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. විස්තර බලන්න මෙතැනින්