ළමා චිත්‍ර තරඟය 2018

2018 වසරේ ඩුබායි දහම් පාසලේ වාර්ෂික ළමා චිත්‍ර තරඟය, 2018 ජනවාරි මස 6 වැනිදා පැවැත්වූ බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් බැලීමට ළඟදීම මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.