හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් – ළමා චිත්‍ර තරඟය 2017

2017 පෙබරවාරි මස 18 වැනි දින පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ ළමා චිත්‍ර තරඟයේදී;

හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ට සහ චිත්‍ර තරඟයට සහභාගී වූ දරුවන් හට අපගේ සුභ පැතුම්!