හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් සහ හොඳම චිත්‍ර – ළමා චිත්‍ර කුසලතා අගැයීම 2018 නොවැම්බර්

2018 නොවැම්බර් මස 10 වැනි දින පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීමේදී දරුවන් විසින් අඳින ලද:

බලන්න මෙතැනින්.