සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල 2017 – චායාරූප

අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි ලතිඵා ක්‍රීඩාන්ගනයෙදී පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවයේ චායරූප බලන්න.

සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල – 2017 – අවුරුදු නාට්‍යය

සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල – 2017 – විශේෂ අවස්ථා

සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල – 2017 – අවුරුදු කුමර කුමරියෝ